Tennivalók külföldi munkából való hazatéréskor

Share

Ezt kell tennie mindenkinek, amikor hazajön külföldről

Igazolni kell a magyar állampolgárságát, nyilvántartásba kell vetetnie magát és új TAJ-kártyát is igényelnie kell annak a személynek, akik huzamosabb ideig külföldi munkavállalás után költözik vissza Magyarországra.

Nem túlságosan bonyolult az ügyintézést, de azért némi időt igénybe vesz, ha egy hónapokig, esetleg évekig külföldön dolgozó magyar állampolgár hazatér otthonába. Ha van magyarországon bejelentett lakcíme, akkor csak a TAJ kártyáját kell megigényelnie, hiszen a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya az nála van (legjobb esetben!).

Sokan dolgoznak már külföldön, nem kevesen nagy kalandra készülnek, de vannak bizony akik a hazatérést fontolgatják, miután megszedték magukat. Annak, aki csak ideiglenesen van egy másik országban megmarad a magyarországi lakcíme – ami a haza költözéskor előnyt jelent.

Más a helyzet viszont ha a külföldi letelepedés esetén törlik a magyarországi lakcímet a nyilvántartásból, vagy az illető visszaadja magyar személyi igazolványát. A magyar lakcímet mint ideiglenes címet meg is lehet tartani. Ebben az esetben a magyar személyi igazolványt mindenképp vissza kell adni. Akár évekig, évtizedekig is lehet ideiglenesen külföldön tartózkodni, a magyar személyi igazolvány leadásával a dolgozó még ki is kerül a NAV hatásköréből, mivel nem lesz magyarországi bejelentett címe ahol zaklathatják.

A végleges kitelepedés nem az időtartamtól függ, hanem az érintett elhatározásától.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a hazatelepülő magyar állampolgárok számára kiadott tájékoztatója alapján a hazatelepülő magyar állampolgárok számára hazatéréshez, hazatelepüléshez külön engedély nem szükséges.

A hazaköltözéssel kapcsolatos teendők a következők:

1. Magyar állampolgárság igazolása

A kettős vagy többes állampolgárok, ha egyik állampolgárságuk magyar – összhangban az állampolgársági törvény rendelkezéseivel – nem külföldinek, hanem magyar állampolgárnak tekintendők. Személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolására a következő okiratok alkalmasak: érvényes magyar útlevél; 2001. január 1. napja után kiállított, érvényes magyar vezetői engedély (mely jelöli a magyar állampolgárságot) és amennyiben rendelkezik Magyarországon bejelentett lakóhellyel, érvényes magyar személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Amennyiben Ön nem rendelkezik a fentiek közül egyikkel sem, lehetőség szerint a hazatérését megelőzően, kérvényezze a magyar útlevél kiállítását az állandó lakóhelye szerinti illetékes konzulátuson. Hazatérés után is lehetséges magyar útlevél kérvényezése az okmányirodákon.

2. Magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

A külföldről hazatérő magyar állampolgár magyarországi lakóhelyére történő beköltözésétől számított 3 munkanapon belül köteles a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél (polgármesteri hivatal) adatait nyilvántartásba vétetni és egyidejűleg az első lakcím-bejelentési kötelezettségét teljesíteni. Ez a feltétele annak, hogy személyi igazolványt, valamint személyi azonosítót (személyi számot) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt kapjon. A hazatelepüléssel kapcsolatos magyarországi ügyintézést megkönnyíti, ha a magyar állampolgár előzetesen kérelmezi adatainak nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételt követően a kérelmező részére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi azonosítójáról szóló (személyi számot tartalmazó) lakcím igazolványt ad ki, melynek birtokában a hazatelepülést követően már csak a lakcím-bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenni. A nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges a magyar állampolgárság igazolása (lásd 1. pont). A külföldön élő magyar állampolgár adatainak magyarországi nyilvántartásba vételét kérelmezheti konzuli osztályunkon személyesen vagy postai úton.

További információkért:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Cím: H-1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Postacím: 1450 Budapest, Pf.: 81.
Tel.: +36 (1) 455-6700
Fax.: +36 (1) 455-6875
E-mail cím: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu
Honlap: www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php

3. Váminformáció

Az EU-tagállamokból hazatérő személyek vagyontárgyainak behozatalához vámeljárás nem kapcsolódik. A jövedéki termékek (dohány- és alkoholtermék) tekintetében kivételek, mennyiségi korlátozások előfordulhatnak. A kulturális tárgyak más tagállamba történő kiviteléhez hatósági engedély szükséges. A természetes személyek által az Európai Unióból behozott személygépjármű Magyar Köztársaság területén való forgalomba helyezése alkalmával azonban regisztrációs adót, új személygépkocsi után általános forgalmi adót (ÁFA) is fizetni kell.

A nem-EU tagállamokból hazatérő személyek vagyontárgyainak behozatalára vonatkozó szabályokról a Magyar Köztársaság külképviselete adhat további felvilágosítást.

További információkért:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cím: 1095 Budapest, Mester u. 7.
Tel.: +36 1 301 6951
Kék szám: 06 40 346262
E-mail: vam.info@vam.gov.hu
Honlap: http://vam.gov.hu/mainMenu.do?modulId=1

4. Ingatlanszerzés

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése csak írásbeli és közjegyző által készített, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat alapján történhet.

Külföldi(természetes vagy jogi) személy termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg, termőföldnek nem minősülő ingatlanét (pl. lakás, lakóház, garázs, tároló, üzlet, iroda) pedig csak az illetékes közigazgatási hivatal (Kormányhivatal, Hatósági Főosztály) engedélyével. Kivételek:

  • öröklés, illetve tulajdonszerzésnek nem minősülő jogcímen történő szerzés;
  • a tagállami állampolgár által elsődleges lakóhely céljára történő ingatlanszerzése, amennyiben erről közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. Ha tagállami állampolgár elsődleges lakóhellyel már rendelkezik, nem szerezhet az átmeneti időszak alatt ugyanezen a címen újabb ingatlant;
  • a tagállami állampolgár által másodlagos lakóhelyként való ingatlanszerzés, amennyiben legalább négy éve folyamatosan és jogszerűen Magyarországon tartózkodik;
  • a tagállami állampolgár olyan ingatlanszerzése, amelynek tárgya nem minősül lakóhely céljára szolgáló ingatlannak vagy termőföldnek (pl. üzlet, telephely);
  • a kérelmező bevándorolt, menekült vagy kettős (többes) állampolgár, amelyek közül az egyik magyar.

Külföldi magánszemély:a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt vagy menekültként elismert személyt. A külföldiek ingatlanszerzése esetén a letelepedett jogállású személyeket külföldi állampolgároknak kell tekinteni. Ha valaki kettős-, hármas állampolgársággal rendelkezik és ezekből egyik állampolgársága magyar, akkor ingatlanszerzéséhez nem szükséges a Regionális Államigazgatási Hivatal engedélye.

Tagállami állampolgár: termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a belföldiekkel azonos feltételekkel szerezheti már meg.

Másodlagos lakóhely:az a lakás, vagy lakás céljára szolgáló egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, továbbá a belterületen lakásépítés céljára kialakított telek, ahol a tagállami állampolgár nem életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

  1. a külföldi honosságát igazoló közokiratot (magánszemély esetében útlevél közjegyző vagy magyar konzulátusi hitelesítéssel ellátott másolat, jogi személy esetében cégkivonat OFFI fordításban vagy hitelesítésben),
  2. az ingatlanszerzésre irányuló szerződés vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okirat két példányát (abból egy példány eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban),
  3. meghatalmazás (ügyvédi képviselet esetén az ingatlanszerzésre irányuló okiratba foglalt meghatalmazás is elfogadható), ha az ügyfél nem személyesen jár el.

A Hivatal engedélye iránti eljárás illetékköteles. Az illetéke mértéke ingatlanonként 50.000,- Ft. Az a külföldi természetes személy, aki Magyarország területére állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10.000,- Ft illetéket köteles fizetni.

A kérelmezőnek a kérelemben a tényállás tisztázásához nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlant milyen célból kívánja megszerezni; amennyiben lakás céljára szerzi meg, évente mennyi időt szándékozik az ingatlanban tartózkodni, rendelkezik-e Magyarországon ingatlannal, amennyiben igen, nyilatkoznia kell arról, hogy azt milyen célra használja és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Hivatal az idegenrendészeti nyilvántartásban ellenőrizze, hogy nincs-e kitiltva Magyarországról és nem áll-e beutazási és tartózkodási tilalom alatt.

5. Egészségbiztosítás

Az egészségbiztosítás szolgáltatásaira a biztosítási jogviszonnyal rendelkezők jogosultak Magyarországon. Aki jogosulttá válik Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, de nem rendelkezik TAJ-számmal, illetve TAJ-kártyával, az a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi egészségbiztosítási pénztárnál kérheti a kártyáját, igénylőlap kitöltésével. Az igénylőlap benyújtásához szükség van magyar állampolgárok esetében a személyi igazolvány és a lakcím igazolás bemutatására, valamint a jogosultság igazolására.

Magyar állampolgárságú nyugdíjasok esetén, amennyiben Magyarországon kívüli EU tagállamból kapnak nyugdíjat, E121-es nyomtatványt kell kérniük a külföldi egészségbiztosítótól, melyet a TAJ-kártya kiállításához el kell juttatniuk az illetékes megyei egészségügyi pénztárhoz. Azok a magyar állampolgárok, akik Magyarországról is kapnak nyugdíjat, ennek alapján jogosultak Magyarországon az egészségügyi ellátásra és a TAJ-kártyára.

Munkavállalók, vállalkozók az egészségbiztosítási járulék befizetésével szereznek jogosultságot.

További információkért:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Cím: 1139 Budapest, Váci út 73/a.
Tel.: +36 1 350 1618
E-mail: nemzetk@oep.hu
Honlap: www.oep.hu
Ügyfélszolgálatok: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32912&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. Nyugdíj

Magyarországon az öregségi nyugdíjra jogosultságnak két feltétele van, egyrészt az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése, másrészt a szükséges szolgálati idő megszerzése. Mindkét jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie. Aki több EU-tagállamban rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, minden országban igényelhet nyugdíjat. Javasoljuk, hogy külön-külön, minden egyes tagállamban tájékozódjon, hogy mikor, milyen feltételekkel nyílik meg nyugdíjjogosultsága.

További információkért:
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1554 Budapest, Pf.: 70
Tel.: +36 1 270-8000
Honlap: www.onyf.hu   
Ügyfélszolgálatok: www.onyf.hu/?module=institutes&action=mainmenu&imname=ugyfelszolgalatok

A fenti információk tájékoztató jellegűek. Ha bármi kérdése vagy észrevétele van az olvasónak, kérjük írják meg a kommentben!

         

Share

About The Author

A kulfoldimunka.co.uk a külföldi munkavállalásra, széleskörű információk és munkáltatói hirdetések közzétételére szakosodott portál, valamint a Külföldi Munka c. országos havilap (alapítva 2004) kiadója. Beszámolunk minden hírről, újdonságról, munkáltatók által feladott hirdetéseket közlünk, valamint a magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos beszámolókat közlünk azoktól, akik már kint dolgoznak, dolgoztak vagy dolgozni fognak. Hasznos és lényegre törő információkat is nyújtunk azoknak, akik még csak most tervezik a külföldi karriert és közöljük a munkáltatók által feladott hirdetéseket is melyekben megtalálható a munkahelyek közvetlen elérhetősége, így a jelentkezéshez nem kell közvetítő.

Related posts

Leave a Reply